Polityka Plików Coockie

Polityka Plików Coockie
Na tej stronie znajdziesz oświadczenie www.visscher-caravelle.com, udostępnione przez Visscher-Caravelle Sp. z o.o.. W niniejszym oświadczeniu informujemy, na jakich warunkach oferujemy informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna
Wykorzystanie informacji na tej stronie jest bezpłatne, o ile nie kopiujesz, nie rozpowszechniasz ani w inny sposób nie wykorzystujesz lub nie naużywasz tych informacji. Możesz ponownie wykorzystywać informacje na tej stronie tylko zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Bez wyraźnej pisemnej zgody Visscher-Caravelle Sp. z o.o. nie wolno używać tekstu, materiałów fotograficznych ani innych materiałów na tej stronie. Własność intelektualna przysługuje Visscher-Caravelle.

Brak gwarancji dokładności
Visscher-Caravelle b.v. dąży do strony internetowej, która jest jak najbardziej aktualna. Jeśli pomimo tych wysiłków informacje lub treści na tej stronie są niekompletne i / lub niepoprawne, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za to.
Informacje i / lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji i / lub roszczenia do poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego zamieszczenia tych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Visscher-Caravelle b.v. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zawarte na stronach internetowych, do których odsyłamy za pośrednictwem hiperłączy.

Modyfikacje
Jeśli to zastrzeżenie ulegnie zmianie, na tej stronie znajdziesz najnowszą wersję zrzeczenia się odpowiedzialności www.visscher-caravelle.com.